Skip to main content
| Guido Quaghebeur | Algemeen

Trage wegen

Ons Vlaamse land ligt bezaaid met trage wegen: verbindingen voor niet-gemotoriseerd verkeer zoals veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden,… trouwens in uw gemeente is de lokale atlas der buurtwegen te raadplegen. Veel van die trage wegen zijn in het verleden reeds verdwenen of dreigen in de toekomst te verdwijnen. Het verdwijnen van trage wegen is niet alleen een spijtige zaak,… het gebeurt meestal op een onwettige manier.

tragewegenTrage wegen hebben heel wat troeven. Ze kunnen gebruikt worden als wandel-, fiets- of ruiterpad en worden vandaag reeds ingeschakeld in wandel- en fietsroutes. Veldwegen en kerkwegels zijn immers ideaal voor wandelaars of fietsers die op een rustige manier van het landschap en de natuur willen genieten. 

Trage wegen zijn, zeker in Vlaanderen, ook van belang voor natuurontwikkeling. In het dichtbebouwde Vlaanderen zijn de nog overblijvende natuurgebieden klein en sterk versnipperd. Trage wegen maar ook beekvalleien zorgen voor een ecologische verbinding tussen natuurgebieden waardoor tal van planten en dieren zich kunnen verspreiden over een groter gebied. Daarnaast zijn trage wegen een specifiek biotoop voor verschillende planten en insecten. Holle wegen nemen hierbij een specifieke plaats in door hun hoge ecologische en landschappelijke waarde. Natuurpunt Poperinge – Vleteren zet zich actief in tot het behoud van deze buurtwegen. Nagenoeg ieder jaar wordt een ‘trage wegen wandeling’ georganiseerd, en dit op een tracé waar de buurtweg reeds deels is ingenomen of helemaal dreigt te verdwijnen. Meer lezen en info: https://www.tragewegen.be