Skip to main content
| Guido Quaghebeur | Algemeen

kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen (KLE) is de verzameling groene punten en lijnen in het landschap met inbegrip van de bijhorende vegetaties. De KLE’s maken deel uit van de natuur maar hun bestaan en uitzicht is vaak het resultaat van menselijk handelen. Onder de KLE’s rekenen we de bermen, bomen, knotbomen, bomenrijen, bronnen, dijken, grachten, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, perceelrandbegroeiingen, sloten, struwelen, poelen, veedrinkputten en waterlopen.

Belang en Functie:

Kleine landschapselementen bepalen het uitzicht van het landschap maar zijn om nog tal van andere redenen belangrijk. Voor verschillende dier- en plantensoorten vormen ze een laatste toevluchtsoord. Roofvogels gebruiken een alleenstaande hoge boom als uitkijkpost; vogels vinden een schuilplaats in een heg;amfibieën planten zich voort in een poel. Ze doen dienst als corridor tussen natuurgebieden. Lijnvormige landschapselementen zoals heggen en bomenrijen bieden planten en dieren een beschutte route van het ene natuurgebied naar het andere. Puntvormige elementen zoals poelen en bosjes doen dienst als stapsteen en hebben hetzelfde effect. Ze zorgen voor een verscheidenheid aan habitats , groeiplaatsen, en bevorderen zo het ecologisch evenwicht. Kleine landschapselementen aan de rand van landbouwpercelen ,kunnen een habitat zijn voor soorten ,die plagen van schadelijke insecten op de landbouwgewassen, onder controle houden. Kleine landschapselementen vertellen ons iets over het verleden, over oude landbouwpraktijken en landgebruik.

Vergunningen Bezwaar indienen Milieu-inbreuken :

Vergunningen worden aangevraagd aan en toegekend door de plaatselijke , gemeentelijk en stedelijke overheid. De Deputatie van de provincie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie.Volgende wijzigingen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan zijn vergunningsplichtig:Het rooien of verwijderen en het beschadigen van houtachtige beplantingen op bermen en taluds, houtachtige beplantingen langs waterlopen, dijken of taluds, heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen, hoogstamboomgaarden. Het afbranden en het vernietigen, beschadigen of doen afsterven met mechanische of chemische middelen van de vegetatie horende bij de kleine landschapselementen en van perceelrandbegroeiingen en sloten. Het uitgraven, verbreden, rechttrekken, dichten van stilstaande waters, poelen, waterlopen het wijzigen van sloten, greppels, laantjes, poelen, uitgesproken microreliëf, bronnen, kwelzones en andere kleine landschapselementen.

Bezwaren indienen tegen een vergunning:

Bij sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen.      De vergunningsaanvraag wordt bekendgemaakt :De aanplakking van een gele affiche ter plaatse is de meest opvallende.

Maar ook via de website van de gemeente, ter plaatse inkijken van de vergunningsaanvragen op het gemeentekantoor is ook mogelijk.

kleinelandschapselementen 3Gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaan- vraag uitgevoerd zal worden.Ook als de deputatie of de Vlaamse Regering bevoegd is om te beslissen over de aanvraag, moeten de bezwaren naar de gemeente gestuurd worden.Dit kan via een’ gewone brief’ naar het gemeentebestuur of ‘ HET OMGEVINGSLOKET ‘ .Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid. Het Omgevingsloket wordt beheerd door het departement Omgeving. De Vlaamse overheid publiceert sinds kort de inhoud van aanvragen tot omgevingsvergunning op het publieke omgevingsloket, minstens gedurende de looptijd ...

 

Milieu-inbreuken zijn schendingen van milieuregels zonder of met beperkte schade aan mens of milieu, bv. bomen kappen , poel dempen zonder vergunning…..

Als je een mogelijke overtreding van de natuurwetgeving door derden hebt vastgesteld, kan je dit melden aan de bevoegde natuurinspectieregio: Inspectieregio West (provincie West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen)Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0474 30 14 28 28(buiten de kantooruren: 0499 94 93 77).

Behoud van KLE:

Inventarisatie van de Kleine Landschapselementen:

Hierbij een pleidooi voor inventarisatie van de KLE’s in een gedeelte of totale werkings- gebied van Natuurpunt De Bron. Gelijkaardig aan ‘De poeleninventarisatie 2000-2005’ en ‘De inventarisatie van De trage wegen’ komen de KLE’s aan bod.

Mogelijks een opzet en coördinatie door ’ Het Regionaal Landschap’ waarbij een indeling wordt opgemaakt met verschillende parameters: aard van KLE, de waarde en kwaliteit, aandacht, locatie, foto…..Deze inventaris kan dan per gemeente gebundeld en overgemaakt worden aan de milieudienst van de gemeente.Op die manier kan men beter opvolgen welke wijzigingen zich voordoen en ook met feitelijk bewijs de betrokkene, bij inbreuk, een correctie en/of boete opdringen

Anticiperen op de gele aanplakaffiche met de vergunningsaanvraag: checken waarover dit gaat, informeren bij de gemeentelijke overheid en indien gewenst : BEZWAAR indienen.

Milieuradenzouden ook hun zegje mogen doen over bepaalde vergunningen: bv. de waarde van een poel inschatten door inventarisatie van de amfibieën en plantengroei.

Toekenning vergunningen door Gemeentebestuur ( invloed van landbouwlobby en landbouwpolitiek) en opvolging door Provincie laat de wensen over. Vanuit de Provincie organiseert men boeiende infodagen over allerhande natuuritems ,maar laat dan de vergunning passeren voor het kappen van mooie knotbomen en dempen van poelen.Een gerichtere en kritischere beoordeling is gewenst.

Overleg en dialoog is natuurlijk de beste weg om resultaten te bereiken. Binnen de milieuraden, milieudienst, overlegorganen met de landbouwers kan het belang van KLE geduid worden, medewerking verleend worden of eventueel financiële vergoeding voor inspanningen.