Skip to main content
| Guido Quaghebeur | Nieuws

Aarde aan de dijk

AARDE AAN DE DIJK! pleit voor een betonvrije IJzeroever en een bijsturing van de werken! 
In opdracht van de Vlaamse Overheid verhoogt de Vlaamse Waterweg de kwaliteit van jaagpaden in functie van een betere fietsmobiliteit. Zo is ook de linkeroever van de Ijzer tussen Roesbrugge en Stavele in dit plan goedgekeurd. Het gaat om een vrijgemaakt budget van 815.000 euro. Na de herinrichting zou de Provincie West-Vlaanderen instaan voor het beheer ervan. 
Daar waar de betreffende IJzeroever op vandaag vooral als een wandeltracé wordt gebruikt, beoogt het structureel herstel vooral een betere fietsbaarheid. Daarom wordt het verweerde asfaltstrookje over een afstand van 4800 meter vervangen door twee meter brede, betonnen prefabplaten, de wandelbrugjes aangepast en het jaagpad over een totaal van 850 m landinwaarts opgeschoven. Deze besluitvorming werd genomen in overleg met Westtoer, Erfgoed en Agentschap voor Natuur en Bos.  
In deze besluitvorming werd noch burger, noch het relevante middenveld geconsulteerd! Omdat  participatie belangrijk is, werd  AARDE AAN DE DIJK! opgericht.
Het is een tijdelijk platform waarbij volgende organisaties zich verenigd hebben:  Grote Routepaden West-Vlaanderen, Natuurpunt De Bron vzw, Werkgroep Trage Wegen De Bron, Trage Wegen IJzergemeenten en vzw Trage Wegen. 
AARDE AAN DE DIJK! beaamt de noodzaak van herstel van de ernstig beschadigde en onveilige toplaag van het jaagpad. Ook voor wandelaars. Het recreatief medegebruik door fietsers wordt er momenteel gedoogd. Dat is best oké want dit bevordert immers het draagvlak voor onze trage wegen. 
AARDE AAN DE DIJK! is echter niet akkoord met de genomen beslissing om onze natuurrijke en van rust gezegende IJzeroever met beton aan te kleden. 
Het platform verduidelijkt met onderstaande argumenten haar standpunt.  
DE ROEP NAAR ONVERHARD…  
Wandelnetwerk IJzervallei, GR 130, GR5A , Europese wandelroute E2 , Brouckmolenwandelroute, Westhoektrail Roesbrugge-Pollinkhove :  allemaal wandelproducten die deels of soms helemaal geënt zijn op het wandelpad langs de boven-IJzer. Dat in verhard(end) (West-)Vlaanderen het ook in de noordelijke Westhoek zoeken is naar ‘zacht’ bewijzen volgende cijfers: op het wandelnetwerk IJzervallei (125km) is op Vlaamse bodem slechts 15km (12%) onverhard, voor de Brouckmolenwandelroute (8,5km) is dat 900 m en de belbuswandeling/Westhoektrail tussen Roesbrugge en Pollinkhove telt op haar 12 - weliswaar volledig autovrije - kilometers slechts 1,2 km onverhard. 
Betonstop indachtig vraagt AARDE AAN DE DIJK!: 
vervang de oude asfaltstrook door half verhardende materie en vermijdt 9600m² of bijna 1 ha extra verharding. En dit voor de huidige maximale breedte van 1,3 meter. 
DE WANDELAAR ALS NORM…  
Al stelt De Vlaamse Waterweg dat na herstel het jaagpad een wandelpad blijft, de keuze voor een breedte van 2 meter (officiële breedte voor een tweerichtingsfietspad) bevestigt niettemin de onderliggende ambitie om vooral de fietser te willen bedienen. De voorziene verharde breedte zal ongetwijfeld de fietssnelheid in de hand werken. Neem daarbij de vrij bochtige loop van de IJzer en het toenemend aantal aangedreven fietsen en het onveiligheidsgevoel zal steeds aanwezig zijn. Niet in het minst als men met kinderen aan het wandelen is. En wat als ook wielertoeristen en gemotoriseerde tweewielers dit nieuwe traject ook gaan ontdekken? 
Er is bovendien voor fietsers een aangename en veilige en dus volwaardige fietsverbinding tussen Roesbrugge en Stavele aanwezig op de rechter valleiflank via de knooppunten 9, 57, 64 en 62. Op het geasfalteerde jaagpadstrookje tussen Stavele en Elzendamme/Fintele kan de beleving van de bovenloop van de IJzer alsnog worden meegenomen tijdens een fietstocht. De breedte garandeert hier de snelheidsbalans tussen fietser en wandelaar.  
Daarom vraagt het platform om ook omwille van veiligheid en voldoende fietsalternatief geen volle verharding toe te passen.  
GEEN DEGRADATIE MAAR OPWAARDERING…  
De bovenloop van de IJzer is niet alleen een belangrijke groen-blauwe recreatieve as. Ook de natuur-en landschapswaarden zijn een belangrijke drager van de kwaliteitsbeleving ervan. Fauna en flora vinden er de ruimte om zich te ontplooien. Het aanliggend natuurgebied van De Gatebeek en het beheer met schapen en sociale tewerkstelling versterken het ecologisch belang van deze groene corridor. Het jaagpad is dan ook een ideale locatie om op trage wijze natuur te beleven. Bovendien blijft - op 150 meter na - het jaagpad volledig toegankelijk bij de regelmatig voorkomende winterse overstromingen. Het is op Vlaams niveau dan ook uniek om dit natuurfenomeen te kunnen aanschouwen door kilometers lang (bijna) droog en dwars door het water te kunnen stappen. 
AARDE AAN DE DIJK! vraagt daarom om ook omwille van natuurbehoud- en -beleving het verhardingsoppervlak te beperken en te kiezen voor halfverharde materie, alsook voor een zeer beperkt gedeelte aanpassingen te voorzien om de toegankelijkheid bij overstroming te garanderen en zo nodig hiervoor de watertoetscompensatie te voorzien. 
Het staat immers als een paal boven water dat beton geen aarde aan de dijk brengt! 
De platformorganisaties vragen dus een aanpassing van de aanpassing en om vooral te kiezen voor een alternatieve ‘zachtere’ verharding.