Skip to main content
| Super User | Amfibieën

Bruine kikker

Bruine kikker (Rana temporaria)

Algemene kenmerken:

Een grote, plompe kikker met stompe snuit, duidelijk groter dan de groene kikker: lengte van 9 tot 10 cm. Donkere pupil i.p.v. de horizontale pupil van de pad.

Variatie in kleur: helder bruin , roodbruin en zelfs tot een meer groene kleur.

Duidelijk kenmerk: de donkerbruine/zwarte vlek achter de ogen , die verder loopt over de trommelvliezen en verder loopt tot aan de basis van de voorpoten.

Onderscheid mannetjes/vrouwtjes:  in de paartijd zijn de paarkussentjes op de duimen van de mannetjes donkerbruin tot zwart. Vrouwtjes vertonen dan witte spikkels op de flanken en achterpoten.

Leefgebied:

Het zelfde biotoop als de gewone pad en is te vinden in alle klimaatzones en leefgebieden van Europa. Voorkeur voor koele en schaduwrijke biotopen: moerasbossen, laagveen- weilanden , ook akkerland ,dichte bodemvegetate (struikgewas), tunnels ,..

Voortplantingswateren: poelen in bossen, rustige delen van stromend water, greppels, plassen

Overwinteringsplaatsen: grachten in bossen, kleine plassen (zuurstofrijke kwelbronnen), holen,...

Voortplanting:

De trek naar de voortplantingsplaats start vanaf half februari . De eieren worden enige dagen na het bereiken van het water afgezet. De vrouwtjes worden bij hun oksels omklemd en zetten  één (soms twee) eiklompen( 700 tot 4500 eitjes) af.

Voorkeur voor afleg in waterdiepte van 5 -30 cm en de bruine kikker stelt  ook genetische vastgelegde eisen aan het water en zoekt dan zelfs ander water op.

Uitwendige bevruchting: mannetjes bevruchten de afgezette eiklompen ,waarna de embryonale ontwikkeling start. De larven (6 tot 9mm) groeien uit tot een lengte van 50 mm waarbij de metamorfose toch  enkele maanden duurt.

Bruine kikkers met een lengte van meer dan 65 mm ( 3 j.)zijn meestal geslachtsrijp

Voedsel- vijanden:

Landslakken, mieren , duizendpoten, vliesvleugelen ... zijn de voedselbron.

Bruine kikker heeft vooral de bunzing, bosuil, kerkuil, buizerd, bruine rat ... als vijanden.

Geluid:

De bruine kikker heeft geen uitwendige kwaakblaas, maar wel inwendige gepaarde kwaakblazen.

De paarroep is eerder een gedempt knorren of brommen.

Inventarisatie:

Tijdens de poeleninventarisatie 2000- 2005 stelde men vast dat de bruine kikker stand houdt en minder bedreigd is dan andere amfibieën . De bruine kikker is over geheel Vlaanderen vrij algemeen.