-->

Plan Geelgors

Beheer van de beekvallei en het ‘plan Geelgors’

Zowel in het Provinciaal als in het Gemeentelijke Structuurplan is de vallei van de Heidebeek ingekleurd als ‘natuurverwevingsgebied’. Natuurpunt zoekt dan ook naar een echt structurele oplossing voor dit gebied en een inrichting waar natuur en landbouw kunnen verweven.

Een duurzame instandhouding van de verspreid voorkomende natuurelementen zoals natte weilanden, specifieke oeverbegroeiing en bomenrijen zijn bepalend voor de natuurfunctie.

De beekvallei kan onder meer versterkt en ontwikkeld worden als structuurbepalend element door het behoud, het herstel en de aaneenschakeling van kleine natuurgebieden en landschapselementen. Erosie kan vermeden worden door inzaaiingen, beplantingen op de oeverstroken of door het herstel van graslanden. Verder is het vrijwaren van bebouwing een belangrijk aandachtspunt.

Het 'plan Geelgors' is een inrichtingsplan voor de vallei van Heidebeek (Haringe-Watou), van de IJzer (Roesbrugge-Haringe) en van de aanverwante beken in het gebied. De geelgors staat symbool voor deze vallei omdat hij de ambassadeur is van het kleinschalige landschap. In dit gebied komt de geelgors als broedvogel nog voor, zij het dan in zeer beperkte mate.

De Heidebeek is nog één van de weinige beken in onze regio en ver daarbuiten met een prachtige natuurlijke meandering. Het plan is klaar om de omgeving van deze prachtige beekvallei(en) te bewaren en ze in te richten naar soortbescherming. Niet alleen de geelgors, maar ook vele andere dieren en planten zullen kunnen meegenieten van de verdere inrichting van de vallei van de Heidebeek.